Terms of use

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Този уебсайт – www.visual.bg е собственост на ДИЙП ЕООД вписан в търговския регистър с изходящ номер XXXXX и адрес на управление XXXX www.visual.bg е интерактивна система , (наричана Услугата) за предоставяне на мултимедийно съдържание.

ДИЙП ЕООД си запазва правото да извършва промени в данните и условията, без предварително уведомление. Тези условия могат да се променят по всяко време от ДИЙП ЕООД, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в www.visual.bg.

Уеб адресът www.visual.bg и услугите предлагани в него функционират при условията и правилата, споменати по-долу. Използването на уеб сайта предполага приемане на всички изброени правила и условия. Следователно, ако потребителят не е съгласен с едно или повече от правилата за ползване на този сайт, той има право да се въздържи от ползването му, в противен случай автоматично се приема, че потребителят приема всички условия.

АВТОРСКО ПРАВО

Цялото съдържание на страницата е под закрила на "Закона за авторското право и сродните им права" (ЗАПСП)Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията на ЗАПСП. Забранява се възпроизвеждането (цялостно или на части), предаването (по електронен или друг начин), модифицирането или използването на този сайт за каквато и да е публична или търговска цел, без предварително писмено разрешение на ДИЙП ЕООД.

СОФТУЕР НА САЙТА

Всеки софтуер, който може да се свали от сайта (“Софтуер”) е авторска работа на ДИЙП ЕООД (www.visual.bg), и/или техните доставчици. Употребата на Софтуера от Ваша страна се регулира от условията на споразумението с крайния клиент, ако има такова, което придружава или е включено в Софтуера (“Лицензионно споразумение”). Нямате право да инсталирате какъвто и да било софтуер, който е придружен от или съдържа Лицензионно споразумение, докато не съгласите с условията на лицензионното споразумение.

За всеки софтуер, който не е придружен от Лицензионно споразумение, ДИЙП ЕООД (www.visual.bg) дава на Вас, потребителя, лично непрехвърлимо разрешение да използвате софтуера с цел разглеждане и използване по друг начин на уеб-сайта според настоящите условия, но не и за други цели.

ВРЪЗКИ С ДРУГИ САЙТОВЕ

ДИЙП ЕООД не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в сайтове, към които visual.bg има хипервръзки. Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение на потребителите. Екипът на ДИЙП ЕООД не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

ДИЙП ЕООД е регистриран администратор/оператор на лични данни по смисъла на "ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ" (ЗЗЛД).

Може да извършите проверка в електронният регистър на КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (КЗЛД)
https://212.122.176.6:8081/CPDP_ERALD/pages/publicRegisters/confirmedPublicRegisterCaptcha.faces

Удостоверение Nо 276414 на КЗЛД.


ГАРАНЦИЯ ЗА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩА ЛИЧНИ ДАННИ

ДИЙП ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн, посредством попълнени от тях формуляри или електронна кореспонденция. Предоставената от Вас лична информация (ако се изисква такава) няма да се предоставя на трети лица, освен в случай на задължителна законова процедура или за да защитим правата си. ДИЙП ЕООД може да изпраща cookies (бисквитки) и проследяващи файлове.

КОНТРОЛ ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ДИЙП ЕООД има достъп до Вашите данни, посочени при регистрацията Ви в www.visual.bg за времето, през което Вие сте регистриран член на www.visual.bg. С регистрацията си като член на www.visual.bg Вие потвърждавате и се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани от ДИЙП ЕООД за цели, свързани с Вашата регистрация, при спазване на Закона за защита на личните данни. Потребителите на www.visual.bg имат правото на достъп до техните лични данни (съгласно ЗЗЛД), а така също и правото да поискат промяна или дори изтриване на техните лични данни и по принцип могат да подават оплаквания за обработката на данните, които ги засягат (по реда и при условията съгласно ЗЗЛД).

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТ

ДИЙП ЕООД поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността инцидентно да възникват обективни пропуски. ДИЙП ЕООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото законодателство, без гаранция от наша страна за нейната ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи. Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта е доброволно и по инициатива на ползвателя. ДИЙП ЕООД не носи отговорност за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.

ДИЙП ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до тази сайт.

Приложимо право е българското. Възникналите спорове се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване пред Арбитражния съд на Българската търговско промишлена палата съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Ако която и да било част от настоящото споразумение бъде призната за нищожна или недействителна, включително, но не и само освобождаването и ограничението на отговорността, изложени по-горе, нищожната или недействителна разпоредба се счита за заменена от валидна законна разпоредба, чиято цел е най-близо до целта първоначалната разпоредба, а споразумението продължава да е в сила.

Разпечатано копие от това споразумение, както и от всяко уведомление, направено в електронна форма, ще имат стойност в съдебни или административни процеси относно споразумението, в степен в която могат да се използват други оригинални писмени документи и архиви.

deep е запазена търговка марка на ДИЙП ЕООД
visual.bg е марка на ДИЙП ЕООД